Reklamačný poriadok

PODMIENKY ZÁRUKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na predávaný tovar, ak nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

1) Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho zistení. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nebude možné uznať.

2) Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady, spôsobené výrobcom a zistené počas trvania záručnej doby, nie na opotrebovanie alebo mechanické poškodenie výrobku.

3) Ak sa na výrobku prejaví výrobná vada, je nutné ho reklamovať okamžite a neodkladne po jej zistení . Výrobok ďalej nepoužívajte, aby bolo možné určiť pôvod závady. Ak túto povinnosť nesplníte, nebude možné reklamáciu uznať.

4) Reklamácia sa môže uplatniť len v záručnej dobe.

5) Reklamácia sa nevzťahuje na chyby, ktoré vzniknú nadmerným opotrebením, preťažením alebo nesprávnym používaním a údržbou výrobku.

6) Na reklamáciu je možné prijať len čistý výrobok, zabalený v pôvodnom, resp. inom podobnom obale. Výrobok je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu.

Záruka sa nevzťahuje:
a) na poškodenia vzniknuté následkom nedodržania podmienok záruky.
b) na zmenu farby povrchového materiálu v dôsledku pôsobenia slnečného žiarenia, jeho namoknutia pri daždi, jeho ošúchania ani na mechanické poškodenie povrchového materiálu.
c) na poškodenia, vyplývajúce z bežného opotrebenia materiálu.
d) na mechanické poškodenia zavinené používateľom výrobku a spôsobujúce odtrhnutie jednotlivých častí výrobku.
e) na mechanické poškodenia spôsobené dopravou a nešetrným zaobchádzaním.
f) na samovoľné prerábania a zásahy vykonávané tretími osobami.

 

VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu ( info@pyrotechnika.trade.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ), telefonicky alebo písomne.

Pred odoslaním výrobku na reklamáciu nás prosím kontaktujte (e-mailom, písomne alebo telefonicky), uveďte typ výrobku, číslo dokladu a podrobný popis reklamovanej závady. Následne sa dohodneme na ďalšom postupe.

Reklamovaný tovar nám prosím prineste osobne alebo zašlite na adresu: Červeného Kríža 67/18, 029 01 Námestovo

Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:
1) reklamovaný tovar,
2) kópiu faktúry,
3) podrobný popis závady a vaše kontaktné údaje - spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail.

Tovar nám odošlite buď formou balíka, alebo formou doporučeného listu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.