Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je PYRO LED s.r.o ,Červeného Kríža 67/18, 029 01 Námestovo, IČO: 50721755 , DIČ: 2120452796, prevádzka Hattalova 1019   , 029 01  Námestovo, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.pyrotechnika.trade

Kontaktné údaje predávajúceho:
mail:info@pyrotechnika.trade
telefón: 0902 593 399, 0911 561 898
poštová adresa:  PYRO LED s.r.o ,Červeného Kríža 67/18, 029 01 Námestovo

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:51 3102 5841/0900  
IBAN SK13 0900 0000 0051 3102 5841
BIC (SWIFT) GIBSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

1.2. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.pyrotechnika.trade (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke na internetovom obchode www.pyrotechnika.trade ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.

1.4. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu  zaslaný informačný email, ktorý potvrdí prijatie objednávky v našom objednávkovom systéme a zaradenie objednávky na spracovanie obchodníkom.

2.2. Potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho kupujúcemu o prijatí a spracovaní objednávky po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

2.3 Potvrdenie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, inštrukcie a informácie k úhrade bezhotovostným prevodom, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

2.4. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.

2.5. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká vystavením daňového dokladu. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný ku kupujúcemu.

 

3. Zrušenie objednávky

3.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky v nasledovných prípadoch:

  • Dokiaľ nebola objednávka expedovaná zo strany predávajúceho.
  • V prípade že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.

3.2. V prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.

 

4. Podmienky dodania tovaru

4.1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 30 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.

4.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

4.5. Kupujúci ku každej prevzatej objednávke obdrží daňový doklad priamo s tovarom.

4.6. Kupujúci je informovaný o vybavení objednávky.

4.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4.8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 4.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

Preprava pyrotechnického materiálu nie je možná poštou, ani kuriérom. Je možný iba osobný odber, alebo náš dovoz ku vám po vzájomnej dohode. Vyzdvihnutie na našom odbernom mieste je zadarmo

 

Špecifickým obdobím je december. Pri objednávkach realizovaných a uhradených po 24. decembri kalendárneho roka nezaručujeme dodanie do 31. decembra. Pri objednávke po 24. decembra sa informujte na tel.č. 0902 593 399 či je dodanie možné do 31. decembra.

 

5. Kúpna cena

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho, kde ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky, alebo zaplatí kúpnu cenu v hotovosti pre preberaní tovaru .

5.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

5.5. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

5.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

  

6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.

 

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

7.2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

7.3. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý kupujúci uhradil. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

7.4. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.1. a 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

7.5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

8. Následky neprevzatia objednávky

8.1. Odoslaním objednávky v systéme internetového obchodu kupujúci uzatvára kúpnopredajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ túto nezruší v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu je táto zmluva záväzná pre obe zúčastnené strany.

8.2. Kupujúci je povinný podľa §370, §447a §365 Obchodného zákonníka ako aj podľa § 614, Občianskeho zákonníka tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal, prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

8.3. Neprevzatím právoplatne objednaného tovaru sa dopúšťa protizákonného konania. Týmto konaním kupujúci spôsobí predávajúcemu škodu

8.4. Podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

8.5. Škoda, ktorá takýmto konaním vzniká je vyčíslená  v súlade s našimi Obchodnými podmienkami a platnou legislatívou Slovenskej republiky t.j. reálne náklady (škoda) ktorá vznikla s doručením objednávky zákazníkovi a následným doručením faktúry za vzniknutú škodu poštou, doručenkou do vlastných rúk. Túto škodu sa kupujúci, v prípade neprevzatia dodaného tovaru zaväzuje uhradiť.

Zaslanie výzvy na uhradenie škody a faktúry doporučene s doručenkou do vlastných rúk - skutočné náklady súvisiace so zaslaním výzvy na úhradu škody + poštovné.

8.6. Na vzniknutú škodu bude kupujúcemu ktorý spôsobil škodu vystavená riadna faktúra so splatnosťou 7 dní od dňa prevzatia zásielky.

8.7. V prípade neuhradenia doručenej faktúry bude škoda vzniknutá neprebratím zásielky vymáhaná súdnou cestou a po získaní právoplatného platobného rozkazu od príslušného súdu bude pohľadávka odovzdaná k mieste príslušnému exekútorovi na vymáhanie. V tomto prípade sa samozrejme náklady navýšia o úhradu súdnych trov a úhradu nákladov exekučného konania ktoré sa zaväzuje kupujúci v plnej výške uhradiť.

 

 

 

9. Spracovanie osobných údajov

9.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

9.2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a dátum narodenia.

9.3. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 8.1.

 

10. Špecifické podmienky súvisiace s predajom zábavnej pyrotechniky

10.1. Kupujúci svojou registráciou na stránke www. pyrotechnika.trade potvrdzuje svoju plnoletosť a oprávnenie nadobúdať a používať pyrotechnické predmety podľa § 9 Vyhlášky Slovenského banského úradu č. 536 Zb. o pyrotechnických výrobkov.

10.2 Pyrotechnické predmety triedy I. a podtriedy T0 smú nadobúdať a používať všetky osoby bez vekového obmedzenia.
Pyrotechnické predmety triedy II. a podtriedy T1 smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.
Pyrotechnické predmety kategórie I. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 15 rokov.
Pyrotechnické predmety kategórie II. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.
Pyrotechnické predmety kategórie III. smú nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 21 rokov.

 

10.3 Pyrotechnické predmety tried II. a III. a podtriedy T1 sa nesmú používať najmä v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a pri športových podujatiach.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

11.3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.5.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.6.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Námestove 2.3.2017